ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុក្រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Friday បានប្តូរទីតាំងទៅ សុក្រ)
No edit summary
'''ថ្ងៃសុក្រ'''
'''ៃថ្ងសុក្រ'''
ថ្ងៃសុក្រគឹជាថ្ងៃទី៦'''
ៃថ្ងសុក្រគឹជាថ្ងៃទី៦'''
ៃថ្ងសុក្រថ្ងៃសុក្រ ភាសាខ្មែរមានន័យថា សេចត្តីសប្បាយ។សេចក្តីសប្បាយ។'''
 
<div align="center"><center>
{| {{tablabonita}}
| <font color="#000080">'''<u>ភាសា</u>'''</font>
| <font color="#000080">'''<u>េឈ្មាះឈ្មោះ</u>'''</font>
| <font color="#000080">'''<u>មានន័យ</u>'''</font>
|-
| [[ភាសាអេស្បាញ]]<br />[[ភាសាកាតាឡាន]]<br />[[ភាសាបារាំង]]<br />[[ភាសាកាយិគួ]]<br />[[ភាសាអ៊ីតាលី]]<br />[[ភាសាឡាតាំង]]
| viernes<br />''divendres''<br />''vendredi''<br />''venerdi''<br />''venres''
| ៃថ្ង [[អាទិទេព]][[េវនូសវេនូស]]
|-
| [[ភាសាអង់គ្លេស]]
| ''Friday''
| ៃថ្ង [[អាទិទេពផ្រយា៉អាទិទេពផ្រយ៉ា]](Freyja)
|-
| [[ភាសាជប៉ុន]]
| 金曜日''(kin'yôbi)''
| ថ្ងៃលាហធាតុ
| ៃថ្ងេលាហធាតុ
|-
| [[ភាសាព័រទុយហ្កាល]]
| [[ភាសាព័រទុយហ្គាល]]
| ''sexta-feira''
| ថ្ងៃទី៦
| ៃថ្ងទី៦
|-
| [[ភាសាចិន]]
|
| ថ្ងៃ
| ៃថ្ង
|-
| [[ភាសាខេចូអា]]
| [[ភាសាេខចូអា]]
| ''ch'askachaw''
| ថ្ងៃរបស់ផ្កាយប្រាះគ្រោះ
| ៃថ្ងរបស់ផ្កាយប្រាះេគ្រាះ
|-
| [[ភាសាអាឡឹម៉ង់]]
| ''fredag''
| ថ្ងៃ [[អាទិេទពេផ្រយ៉ា]]
| ៃថ្ង [[អាទិេទពេផ្រយា៉]]
|-
| [[ភាសាអេអូសេខរ៉ា]]
| [[ភាសាេអអូសេខរា៉]]
| ''ostirala''
| ថ្ងៃរបស់ជំរុំអូរស៊ី
| ៃថ្ងរបស់ជំរំុអូរសីុ
|-
| [[ភាសារុស្ស៊ី]]
| ''pyatnitsa''
| ថ្ងៃទី៥
| ៃថ្ងទី៥
|}</center></div></center></div>
 
{{ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍}}
{{ៃថ្ងក្នុងសប្តាហ៍}}
 
[[ផ្នែក:ថ្ងៃ]]
[[ែផ្នក:ៃថ្ង]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក