ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:វិធីតែងមួយទំព័រ"

===តារាងនៃខ្លឹមសារ===
===បណ្តាតារាង===
===ចំនួនថេរ===
===ចំនួនអថេរ===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"{{tablabonita}}
|<center>'''ប្រើប្រាស់ចំនួនថេរ'''</center> ||<center>'''ឧទាហរ'''</center> ||<center>'''លទ្ធផល'''</center>
|-
| អាទិត្យទី||<nowiki>{{CURRENTWEEK}}</nowiki> ||{{CURRENTWEEK}}
|-
| នេះ ||<nowiki>{{CURRENTDOW}}</nowiki>||{{CURRENTDOW}}
|-
| ខែទី||<nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> || {{CURRENTMONTH}}
|-
| ឈ្មោះខែនេះ || <nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}}</nowiki> || {{CURRENTMONTHNAME}}
|-
| ឈ្មោះខែនេះ|| <nowiki>{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}</nowiki> || {{CURRENTMONTHNAMEGEN}}
|-
|ថ្ងៃទី ||<nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> || {{CURRENTDAY}}
|-
|ឈ្មោះថ្ងៃនេះ|| <nowiki>{{CURRENTDAYNAME}}</nowiki> || {{CURRENTDAYNAME}}
|-
|ឆ្នាំនេះ ||<nowiki>{{CURRENTYEAR}}</nowiki> || {{CURRENTYEAR}}
|-
|ម៉ោងនេះ ||<nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> || {{CURRENTTIME}}
|-
|ចំនួនច្បាប់ ||<nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> ||{{NUMBEROFARTICLES}}
|-
|ចំនួនអ្នកប្រើ ||<nowiki>{{NUMBEROFUSERS}}</nowiki> || {{NUMBEROFUSERS}}
|-
| ឈ្មោះទំព័រ ||<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> || {{PAGENAME}}
|-
|វាលឈ្មោះ || <nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> || {{NAMESPACE}}
|-
| អត្តសញ្ញាណសារឡើងវិញ ||<nowiki>{{REVISIONID}}</nowiki> || {{REVISIONID}}
|-
|ទីតាំងឈ្មោះទំព័រ || <nowiki>{{localurl:pagename}}</nowiki> || {{localurl:pagename}}
|-
|}
 
===ផ្ទាំងទ្រនាប់===
==ពត៌មានបន្ថែម អំពីតំណែងទំព័រវិគី==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក