ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:វិធីតែងមួយទំព័រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
==តំណែងទំហំធំ (Major edits)==
 
==តំលើងតំលៃវិគី (Wiki markup)==
តំលើងតំលៃវិគី ជាប្រព័ន្ធសម្ព៍ន្ធពាក្យ ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដាក់ទំរង់មួយទំព័រវិគីភីឌា, សូមមើល ជំនួយ៖ការតែង ដើម្បីយល់លំអិតអំពីវា, និង ជំនួយ៖គ្រប់ឧទាហរអត្ថបទវិគី ដើម្បីមើលមួយបញ្ជីវែងជាង នៃលទ្ធភាពរបស់អត្ថបទវិគី។
===តំណភ្ជាប់ និង URLs===
|}
 
===រូបភាព (Images)===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"{{tablabonita}}
|<center>'''វិធីបង្កើតតំណភ្ជាប់ និង URLs'''</center> ||<center>'''ឧទាហរ'''</center> ||<center>'''លទ្ធផល'''</center>
|}
 
===ក្បាលក្នុងអត្ថបទ(Headings)===
===ក្បាលអត្ថបទ===
===ដាក់ទំរង់តួអក្សរ(Characters formatting)===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"{{tablabonita}}
|<center>'''វិធីដាក់ទំរង់'''</center> ||<center>'''ឧទាហរ'''</center> ||<center>'''លទ្ធផល'''</center>
|}
 
===ដាក់ទំង់មានកំរិត និង មិនមានកំរិត(No or limited formatting)===
===អត្ថបទមិនអាចមើលឃើញ(Invisible Text)(រាល់វិចារ:comments)===
===តារាងនៃខ្លឹមសារ(Table of contents)===
===បណ្តាតារាង(Tables)===
===ចំនួនថេរ(Variables)===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"{{tablabonita}}
|<center>'''ប្រើប្រាស់ចំនួនថេរ'''</center> ||<center>'''ឧទាហរ'''</center> ||<center>'''លទ្ធផល'''</center>
 
 
===មើលផងដែរ(See also)===
[http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:How_to_edit_a_page How to edit a page]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក