ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:វិធីតែងមួយទំព័រ"

No edit summary
| ដាក់មួយរូបភាព, មានអត្ថបទឆ្លាស់(alternate text)<br/>អត្ថបទឆ្លាស់(alternate text) សំរាប់ជំនួសឈ្មោះរូបថត កាលបើមិនមានរូបថត||អត្ថបទឆ្លាស់: <br/><nowiki>[[Image:wikipedia1.jpg]]</nowiki> ||អត្ថបទឆ្លាស់: <br/>[[Image:wikipedia1.jpg]]
|-
| រូបភាពអណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ, ដោយប្រើ សេចក្តីកំណត់ស៊ុម (frame attribute) មាន កូនចំណងជើង (a caption) នៅពីក្រោម។<br/>បញ្ជាក់៖ <br/>*ប្លាកស៊ុម(frame tag) អណ្តែតដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ នៅជ្រុងស្តាំនៃទំព័រ *កូនចំណងជើង ត្រូវបានប្រើ ជាអត្ថបទឆ្លាស់||អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំនៃទំព័រ, ដោយប្រើ សេចក្តីកំណត់ស៊ុម (frame attribute) មាន កូនចំណងជើង (a caption) នៅពីក្រោម៖<br/><nowiki>[[Image:wikipedia1.jpg|frame| វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនានុក្រមធិប្បាយសេរីសព្វវចនាធិប្បាយសេរី]]</nowiki> ||អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ, ដោយប្រើ សេចក្តីកំណត់ស៊ុម (frame attribute) មាន កូនចំណងជើង (a caption) នៅពីក្រោម៖ <br/>[[Image:wikipedia1.jpg|frame| វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនានុក្រមធិប្បាយសេរីសព្វវចនាធិប្បាយសេរី]]
|-
| រូបភាពអណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ ដោយ ''អត់''ស៊ុម(no frame), ''អត់'' កូនចំណងជើង (no caption) || អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ ដោយ ''អត់''ស៊ុម(no frame), ''អត់'' កូនចំណងជើង (no caption)៖ <nowiki>[[Image:wikipedia1.jpg|right| វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនានុក្រម ធិប្បាយសេរីសព្វវចនាធិប្បាយសេរី]]</nowiki> ||អណ្តែត នៅជ្រុងខាងស្តាំ នៃទំព័រ ដោយ ''អត់''ស៊ុម(no frame), ''អត់'' កូនចំណងជើង (no caption)៖ [[Image:wikipedia1.jpg|right| វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ៖ សព្វវចនានុក្រមធិប្បាយសេរីសព្វវចនាធិប្បាយសេរី]]
|-
|មួយរូបភាព បង្រួមមកនៅ 80 pixels...||មួយរូបភាព បង្រួមមកនៅ 80 pixels...<nowiki>[[Image:wikipedia1.jpg| 80 px]]</nowiki> ||មួយរូបភាព បង្រួមមកនៅ 80 pixels...[[Image:wikipedia1.jpg| 80 px]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក