ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពុទ្ធប្រវត្តិសង្ខេប"

== អត្ថបទពីមជ្ឍមណ្ឌលវប្បធម៍ខ្មែរនៅស្វ៊ីស ==
*[http://www.khmercenter.ch មជ្ឍមណ្ឌលវប្បធម៍ខ្មែរនៅស្វ៊ីស]
 
== អ្នកបញ្ចូលអត្ថបទ ==
*[http://superkhmer.googlepages.com/index.html ខ្មែរវិបសាយ]
៥៥

កំណែប្រែ