ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ"

[[sk:Rozvojový program Spojených národov]]
[[sq:United Nation Development Program]]
[[sr:Програм УједињенихОрганизације уједињених нација за развој]]
[[sv:FN:s utvecklingsprogram]]
[[sw:UNDP]]
៨៣

កំណែប្រែ