រ៉ាចើ

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧
Added userbox
(Added userbox)
{{Babel|en|km-1|vi-0|es-0|ja-0|tlh-0|1337-2|pig-3|numberofarticles|wikien}}
ខ្ញុំ​ឈ្មោះ​រ៉ាចើ ហើយ​នឹង​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​នោ​ក្នុង​ខែ​៧​/​ខែ​៨​ឆ្នាំ២០០៦។ ខ្ញុម​ចង់ជួយ​វីគីភីឌា​(វិគិពេទិយា?)​ខ្មែរ។
 
{{User Alias|en|អង់គ្លេស|Roger McCoy}}
១០៨

កំណែប្រែ