ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:User km-1"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
 
No edit summary
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#F0F8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#C0C8FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-1'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកនេះជួយផ្តល់បាននៃអ្នកនេះជួយផ្តល់បាន
ភាសា[[:Category:User km|ខ្មែរ]]ដោយ[[:Category:User km-1|ឋ្នាក់ទាបថ្នាក់ទាប]]។
[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-1|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក