ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:បាបេល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#c5fcdc;"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#6ef7a7;text-align:center;font-size:14pt;">'''[[Khmer language|km]]'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em;">អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជាអ្នកនិយាយភាសាដែលជាអ្នក និយាយភាសា '''[[:Category:User km-N|ខ្មែរ]]''' '''[[:Category:User km|ពីកំណើត]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-N|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#F0F8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#C0C8FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-1'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអាចរួមចំណែកភាសាដែលអាច រួមចំណែក ភាសា[[:Category:User km|ខ្មែរ]][[:Category:User km-1|ថ្នាក់់ទាប]]។
[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-1|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#D0F8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#77E0E8;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-2'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអាចរួមចំណែកភាសាដែលអាច រួមចំណែក ភាសា'''[[:Category:User km|ខ្មែរ]]''' '''[[:Category:User km-2|ថ្នាក់មធ្យម]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-2|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#E0E8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#99B3FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-3'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអាចរួមចំណែកភាសាដែលអា ចរួមចំណែក ភាសា'''[[:Category:User km|ខ្មែរ]]''' '''[[:Category:User km-3|ថ្នាក់លើសមធ្យម]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-3|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#E0E8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#99B3FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-4'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរួមចំណែកភាសាអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអាច រួមចំណែកភាសា'''[[:Category:User km|ខ្មែរ]]''' '''[[:Category:User km-4|ប្រហាក់ប្រហែលជនជាតិខ្មែរ]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-4|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក