ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "PHP"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(New page: PHP: Hypertext Preprocessor)
 
No edit summary
PHP: Hypertext Preprocessor គឺជាភាសាប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីឌីណាមិចវិបសាយ ដែលមាន​ ដើមកំនើតពី ភាសា [[HTML]]។ PHP​ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ក្នុង ភាសាស្រ្គីប។
PHP: Hypertext Preprocessor
៥៥

កំណែប្រែ