ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុខភាព"

=== ១-សេចក្តីផ្តើម ===
::ការរស់នៅ ប្រកបដោយសុខភាពល្អ គឺជា បំណងប្រាថ្នាទូទៅ របស់មនុស្សគ្រប់រូប​ ។​ មនុស្សដែលមាន​សុខភាពរឹងមាំ
 
ការរស់នៅ ប្រកបដោយសុខភាពល្អ គឺជា បំណងប្រាថ្នាទូទៅ របស់មនុស្សគ្រប់រូប​ ។​ មនុស្សដែលមាន​សុខភាពរឹងមាំ
តែងតែទទួលបាននូវសុភមង្គល​ ទាំងផ្លូវកាយ​ ផ្លូវចិត្ត​ និង​រួមរស់ជាមួយអ្នកដទៃប្រកបដោយភាពចុះសម្រុង​ដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យគេ
ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ រួមនិងកាត់បន្ថយ​បានយ៉ាងច្រើនមហិមាទៅលើការ​ ចំណាយផ្នែកថ្នាំសង្កូវ និងការ
===២-និយមន័យទូទៅនៃសុខភាព===
::សុខភាព គឺជាភាសាបាលី​ មានន័យថា​ ភាពសុខ​ សេចក្តីសុខ​ ។ ក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើភាពគ្មានជំងឺ​​តម្កាត់នៅ
ក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។​​ បច្ចុប្បន្ននេះ​ សុខភាព មាន​ន័យទូលំទូលាយជាងន័យពិតប្រាកដរបស់វាទៅទៀត។សុខភាព
មិនត្រឹមតែមានន័យថា​ ភាពគ្មានជំងឺ​ ឬ​ គ្មានពិការភាពនោះទេ​ សុខភាពត្រូវបានកំណត់ថា ​ជាសភាព​មានសុខមាលភាពពេញ
===៣-ខ្លឹមសារទូទៅនៃសុខភាពទាំងបីផ្នែក===
====ក-សុខភាពរាងកាយៈ ====
::សុខភាពរាងកាយ គឺជាការនិយាយយោងដល់ថាតើរាងកាយរបស់យើងមានល័ក្ខណ្ឌល្អប្រសើរយ៉ាងដូចម្តេច ។​​ នៅពេលយើងមានសុខ
 
គឺជាការនិយាយយោងដល់ថាតើរាងកាយរបស់យើងមានល័ក្ខណ្ឌល្អប្រសើរយ៉ាងដូចម្តេច ។​​ នៅពេលយើងមានសុខ
ភាពផ្នែករាងកាយល្អ គឺយើងអាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបានល្អ​ ដោយគ្មានភាពនឿយហត់​ ។​ យើងមាន​ ថាមពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុង
ការទៅសាលាដើម្បីរៀនសូត្រ ឬបំពេញការងារផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត​ ។ ​យើងអាចរីករាយ​ និងពេលទំនេររបស់យើង មើលខុស
នឹងអ្នកដ ទៃ​រួមនិងសាកល្បងនូវបទពិសោធន៍សំខាន់ផ្សេងៗ​ដែលយើងទទួលបាន ​ ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពផ្លូវ
ចិត្តរបស់យើង ។​
====គ-សុខភាពសង្គមៈ ====
::គឺជាការនិយាយយោងទៅដល់ភាពចុះសម្រុងរបស់ខ្លួនយើងជាមួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង ។​ នៅពេល​យើង
គ-សុខភាពសង្គមៈ
គឺជាការនិយាយយោងទៅដល់ភាពចុះសម្រុងរបស់ខ្លួនយើងជាមួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង ។​ នៅពេល​យើង
មានសុខភាពសង្គមល្អ យើងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់មិត្តភាព​ និងរក្សានូវទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើង​បានល្អប្រសើរ
យើងចេះគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃ​ និងចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃ​ដោយពុំគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ។ ការកសាងនូវទំនាក់ទំនង
មួយដ៏ល្អប្រសើរជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារ ការបង្កើត​ និង​រក្សាបាននូវមិត្តភាពជាមួយនឹងមិត្ត​ ភក្តិផរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះឯងគឺ
មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពផ្នែកសង្គម​ ។​
===៤-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន===
៤-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ក្នុងនាមជាយុវជន យើងត្រូវខិតខំ ​ ថែទាំសុខភាពទាំងបីផ្នែកឲ្យបានល្អប្រសើរ ដោយជៀសវាងនូវរាល់ទង្វើ​ឬទម្លាប់
ទាំងឡាយបែបអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងបីនេះ។នៅពេលដែលយើងមានសុខភាព​ល្អ សុខភាព
នេះឯងជាមាសប្រាក់​ និងជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលដែលខ្លួនយើងមាន​ ។​
===៥-ពាក្យស្លោកផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការថែទាំសុខភាព===
-
សុខភាពជាមាសប្រាក់ (សុភាសិតសកល)​
៥៥

កំណែប្រែ