ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុខភាព"

 
====ខ-សុខភាពផ្លូវចិត្តៈ====
គឺជាការនិយាយយោងដល់ថាតើ ​ យើងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរយ៉ាង​ដូចម្តេច ​ ចំពោះខ្លួនយើង ហើយថាតើយើង​ត្រូវ
ប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាសំណូមពរនៃជីវិភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានល្អកម្រិតណា។​ នៅពេល
ដែលយើង ​​ មានសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ល្អយើងពេញចិត្តនឹងខ្លួនរបស់យើង​ ស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណា​ យើងទទួលស្គាល់​ សមិទ្ធិផល
នឹងអ្នកដ ទៃ​រួមនិងសាកល្បងនូវបទពិសោធន៍សំខាន់ផ្សេងៗ​ដែលយើងទទួលបាន ​ ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពផ្លូវ
ចិត្តរបស់យើង ។​
 
====គ-សុខភាពសង្គមៈ ====
::គឺជាការនិយាយយោងទៅដល់ភាពចុះសម្រុងរបស់ខ្លួនយើងជាមួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង ។​ នៅពេល​យើង
៥៥

កំណែប្រែ