ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុខភាព"

មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពផ្នែកសង្គម​ ។​
===៤-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន===
ក្នុងនាមជាយុវជន យើងត្រូវខិតខំ ​ ថែទាំសុខភាពទាំងបីផ្នែកឲ្យបានល្អប្រសើរ ដោយជៀសវាងនូវរាល់ទង្វើ​ឬទម្លាប់
ទាំងឡាយបែបអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងបីនេះ។នៅពេលដែលយើងមានសុខភាព​ល្អ សុខភាព
នេះឯងជាមាសប្រាក់​ និងជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលដែលខ្លួនយើងមាន​ ។​
 
===៥-ពាក្យស្លោកផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការថែទាំសុខភាព===
-
៥៥

កំណែប្រែ