ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុខភាព"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
មធ្យោបាយវិជ្ជមានដែលរួមមានការបង្កើតអារម្មណ៍​ និង​ទស្សនៈវិជ្ជមានក្នុងផ្លូវចិត្ត​ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍នូវការគោរព​ចំពោះតម្លៃ
ខ្លួនឯង។​
::ក្រៅពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាមូលដ្ឋានដូចខាងលើ ​នៅក្នុងសៀភៅណែនាំនេះក៏បានផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ដឹកនាំការ
ការបង្រៀនសិស្សដោយ​ផ្អែកលើគោលការណ៍សិស្ស មជ្ឈមណ្ឌល់ដើម្បីជំរុញការបង្រៀននិងការសិក្សារបស់សិស្ស។លោកគ្រូ
អ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំនេះ គួបផ្សំនិងសមត្ថភាពជំនាញផ្នែក រៀបចំគម្រោងសម្រាប់ការបង្រៀន​ និងភាពប៉ិនប្រ
៥៥

កំណែប្រែ