ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទង់ជាតិកម្ពុជា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
{{[[Image:Flag of Cambodia.svg|right|thumb|250px|[[Image:FIAV 111111.svg|23px]] ទង់ជាតិកម្ពុជា]]|
Name = Cambodia |
Article = |
Image = Flag of Cambodia.svg |
Use = 111111 |
Symbol = |
Proportion = 3:5 |
Adoption = 1993 (previously used 1948-1970)|
Design = A [[blue]]-[[red]]-blue horizontal triband (in 1:2:1 proportions) with a depiction of [[Angkor Wat]] on the centre band in white.|
Type = National |
}}
ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកមកម្ពុជាមាន ៣ពណ៌<br>
[[ពណ៌ស]] សំណាងសាសនា សន្តិភាព<br>
៥៥

កំណែប្រែ