ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា"