ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្លឹបបាល់ទាត់បារសេឡូណា"