ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អាណាស្រុកម៉ូបាល (អាល់ឡាបាម៉ា)"