ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកច្រាស់"