ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បាល់ប៉ូឡូញ"

វ័ណថារិទ្ធ បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ បាល់ប៉ូឡូញ ពី អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/បាល់ប៉ូឡូញ ដោយ...
(r2.7.2+) (Robot: Modifying id:Countryball to id:Polandball)
(វ័ណថារិទ្ធ បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ បាល់ប៉ូឡូញ ពី អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/បាល់ប៉ូឡូញ ដោយ...)