ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ISO 3166 numeric PK"