ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ហាត់"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
<div id="sandbox_warning" style="padding:5px; background: #f9f9f9; border: 1px dotted #aaa; border-bottom-width: 2px;">
សូមស្វាគមទំព័រហាត់។​ទំព័រនេះសំរាប់់លោកអ្នកហាត់'''កែប្រែ'''។​ ដើម្បីកែប្រែ សូមចុច'''[{{SERVER}}{{localurl:វិគីភីឌា:ហាត់|action=edit&section=1}} នេះ]''' ឬ ចុចប៊ូតុងកែប្រែ នៅលើ។​បន្ទាប់មក ចុចប៊ូតុង «{{Mediawiki:Savearticle}}» ពេលចប់។​​ ទំព័រនេះ ជាទំព័រសំរាប់ហាត់​​តែងឯកសារ នឹងត្រូវលុបចេញ។
សូមស្វាគមន៏ទំព័រហាត់។​ទំព័រនេះសំរាប់់លោកអ្នកហាត'''កែប្រែ'''។​សំរាប់កែប្រែសូមចុច '''[{{SERVER}}{{localurl:វិគិផេឌា:ហាត|action=edit&section=1}} នេះ]''' ឮចុចប៊ូតុងកែប្រែនៅលើ។​បន្ទាប់ចុចនៅប៊ូតុង «{{Mediawiki:Savearticle}}» ពេលចប់។​​ពីពោ្រះទំព័រនេះសំរាប់ហាត​​ឯកសារនិងត្រូវលុបចោល។
<div style="text-align: right;"><small>ជំនួយ: [[ជំនួយ:កែប្រែ|កែប្រែទំព័រមួយ]] | [[Help:Contents|ជំនួយ]]</div>
</small></div>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក