ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះពុទ្ធសាសនា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះ'''ព្រះពុទ្ធសាសនា'''គឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះ[[សម្មាសម្ពុទ្ធ]]ជាម្ចាស់។ បើយោងតាមអត្ថន័យនៃពាក្យថា
 
 
ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះ[[សម្មាសម្ពុទ្ធ]]ជាម្ចាស់។ បើយោងតាមអត្ថន័យនៃពាក្យថា
[[ព្រះពុទ្ធសាសនា]]បែបភាសាអង់គ្លេស[Buddhism] ដែលបានក្តោបយកន័យគ្របដណ្តប់ទាំងព្រះពុទ្ធជាសាស្តា
ព្រះធម៌មានធម្មវិន័យជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ និងព្រះសង្ឃជាអង្គសាវ័ក រួមហៅថាព្រះរតនត្រ័យគឺកែវទាំង៣នេះឯង។
១២៧៩

កំណែប្រែ