ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Merge from"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
| text = {{#ifeq:{{{multiplesections}}}|yes|multiple sections of&nbsp;}}{{Pagelist|delim=''|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{11|}}}|{{{12|}}}|{{{13|}}}|{{{14|}}}|{{{15|}}}|{{{16|}}}|{{{17|}}}|{{{18|}}}|{{{19|}}}|{{{20|}}}}} ត្រូវបានណែនាំឲ្យ[[Wikipedia:Merging|ដាក់បញ្ចូលគ្នា]]ជាមួយ{{#if:{{NAMESPACE}}|ទំព័រ|អត្ថបទ}} ឬផ្នែកនេះ។ ([[{{{discuss|{{TALKPAGENAME}}}}}|ពិភាក្សា]]){{#if:{{{date<includeonly>|</includeonly>}}}|<small>'' បានដាក់ស្នើតាំងពី {{{date<includeonly>|</includeonly>}}}.''</small>}}
}}<includeonly>{{#switch:{{NAMESPACE}}
||Talk={{DMC|អត្ថបទត្រូវបញ្ចូលគ្នា|from|{{{date|}}}|អត្ថបទទាំងឡាយត្រូវបញ្ចូលគ្នា}}
||Talk={{DMC|Articles to be merged|from|{{{date|}}}|All articles to be merged}}
|#default={{DMC|||Items to be merged}}}}{{Merge partner|{{{1|}}}}}</includeonly><!--{{Merge from}} end--><noinclude>
{{Documentation|Template:Merge/doc}}
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ