ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រិស្តសាសនា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
==តើ​អ្វី​ជា​សេចក្តី​ជំនឿ​ ?==
==អ្នក​ណា​ជា​តួអង្គ​សំខាន់ ?==
==អ្នក​ណា​បង្កើត​សាសនា​នេះ​ឡើង​ និង​នៅ​ពេល​ណា ?==
==តើ​សាសនា​នេះ​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ឬ​ខ្ចី​ពាក្យ​ប្រៀន​ប្រដៅ​មក​ពី​សាសនា​ណា​ខ្លះ ?==
==គ្រិស្តសាសនិក ឬ​ គ្រិស្ទាន​មាន​គម្ពីរ​អ្វី​ខ្លះ​ជា​ឯកសារ​គោល ​​?==
==តើ​សាសនា​នេះ​បង្រៀន​ឲ្យ​ជឿ​អ្វី ?==
គេទុកចិត្តលើ១១ពាក្យបងៀ្រន:
# '''ព្រះវិហារ''': ១)ព្រះវិហារ ដែលកស្ថាបនាដោយដៃមនុស្ស គឺជាអាគា ឬ កន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះ ដែលគ្រីស្ទជនអាចជួបជុំគ្នា រៀនព្រះបន្ទូល ប្រកបគ្នាសរសើរតម្កើងព្រះ ២)​ ព្រះវិហារ ដែព្រះ (ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ) គង់នៅ នោះ គឺជាព្រះវិហារនៅក្នុង​ចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនិមួយៗ ។
# '''សុភនិច័្ជចុងបំផុត''': ព្រះយេសូនឹងយាងចុះមកផែនដីជាលើកទីពីរ នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយប្អស់របស់ពិភពលោក គឺទ្រង់យាងមកពី​ឋានសួគ៏នៅលើកនេះគឺទ្រង់សោយរាជ្យនៅផែដីទាំងមូល ហើយទ្រង់និងវិនិច្ឆ័យពិភពលោកទាំងមូល ដោយយុតិធរ គ្រានោះទ្រង់និងនាំមកសន្តិភាពសំរាប់ពិភពលោកទាំងមូល អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់(ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ)ជាព្រះអម្ចាស់ ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួន នោះនិងបានទទួលនូវជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅឯឋានសួគ៏ជាមួយនិងទ្រង់។
==អ្នក​ណា​ជា​តួអង្គ​សំខាន់ ?==
==អ្នក​ណា​បង្កើត​សាសនា​នេះ​ឡើង​ និង​នៅ​ពេល​ណា ?==
==តើ​សាសនា​នេះ​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ឬ​ខ្ចី​ពាក្យ​ប្រៀន​ប្រដៅ​មក​ពី​សាសនា​ណា​ខ្លះ ?==
==គ្រិស្តសាសនិក ឬ​ គ្រិស្ទាន​មាន​គម្ពីរ​អ្វី​ខ្លះ​ជា​ឯកសារ​គោល ​​?==
==តើ​សាសនា​នេះ​បង្រៀន​ឲ្យ​ធ្វើ​អ្វី ?==
==តើ​អ្វី​ជា​ស្ថាន​កណ្តាល, ស្ថាន​សួគ៌ និង ស្ថាន​នរក​ នៃ​សាសនា​នេះ ?==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក