ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-2:KH"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{main|ISO 3166-2}}
 
{{Not Khmer}}
 
'''ISO 3166-2:KH''' គឺជាផ្នែករងមួយសម្រាប់ [[កម្ពុជា]] នៅក្នុងកម្រងកូដ [[ISO 3166-2]], ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្រងកូដមេនៃ[[standardization|បទដ្ឋាន]] [[ISO 3166]] ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ [[អង្គការបទដ្ឋានអន្ដរជាតិ] (ISO) ក្នុងការកំណត់[[កូដ]]សម្រាប់ឈ្មោះនានានៃ principal [[country subdivision|subdivision]]s (e.g., [[ខេត្ត]] ឬ[[state (administrative division)|រដ្ឋ]]) នៃ[[ប្រទេស|បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់]]ដែលមាននៅក្នុងកម្រងកូដ [[ISO 3166-1]] ។