ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "២ (លេខ)"

(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ ២ (ពីរ: two) ជា ចំនួនគត់ធម្មជាតិ បន្ទាប់ពី ១ (ល...)
 
* [[សាវកព្រះពុទ្ធ]]: សារីបុត្ត និង មោគ្គលាន
* [[បុត្រ]][[ព្រះវេសន្តរ]]: ជាលី និង គ្រឹស្នា
* [[មាតា]][[ព្រះសុទ្ថត]]: មាយា និង គោតមី (ចិញ្ចឹម)
== គណិតវិទ្យា ==
* គ្រប់[[ចំនួនរ៉ឺឡាទីប]]ទាំងអស់ ចែកដាច់នឹង ២ លុះត្រា លេខនោះនៅខាងចុងមាន 0, 2, 4, 6, 8 (ជា[[ចំនួនគូ]]។
* ២ ជា [[ចំនួនបឋម]] ដំបូងបំផុត និង ជាចំនួនគូតែ១ គត់។
* <math>x + x = 2x</math>
* <math>x \times x = x^2</math>
៩៥

កំណែប្រែ