ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភ្នំគូលែន"

No edit summary
 
The Terrace of Sdach Kum Ling has a small brick-built ruined temple in its centre. It was covered by lava for hundreds of years.
 
ជប់ព្រះ​គឹជា ខ្សែរទឹកដែលហូរចាក់ទៅក្នុងជ្រលងភ្នំ នៅលើភ្នំគូលេនមា​នទឹកធ្លាក់ចំនួនពីជាន់ ជាន់ទីមួយមានកំពស់ប្រហែលបួន ទៅ ប្រាំម៉ែត្រ ហើយមានប្រវែងប្រហែល 20​ ទៅ 25 ម៉ែត្រ។ ជាន់ទីពីមានកំពស់ 15 ទៅ 20 ម៉ែត្រ ហើយមានប្រវែង 10 ទៅ 15 ម៉ែត្រ ប្រវែងនេះអាស្រ័យទៅលើរដូវប្រាំង និង រដូវវស្សា។
 
អាស្រមព្រះអង្គធំ គឺជាកន្លែងដែលមានរូបបដិមាព្រះពុទ្ធធំេជាងគេដែលបានក៏សាងឡើងនៅក្នុង ស.វ ទី 16 ដែលមានកំពស់ 8 ម៉ែត្រ។ ព្រះអង្គធំគឺជាកន្លែងដ៏ពិសិទ្ធ និងគោរពបូជាបំផុតនៅលើភ្នំគូលេន។ នៅទីនោះក៏មានដើមចំប៉ាដ៏ធំពីដើមផងដែរ។ នៅពីករោយព្រះអង្គធំមាន ឈូករ័ត្ន គន្លងព្រះបាតជាន់ទុក ពើងឈូក ពើង ឥសូ និងពើង ឥសី ផងដែរ។
 
==See also==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក