ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Ambox"

Removing all content from page
(Reverted edits by Preuk (Talk); changed back to last version by Ahoerstemeier)
(Removing all content from page)
<table style="{{{style|}}}" class="metadata plainlinks ambox {{#switch:{{{type|}}}
| serious = ambox-serious
| content = ambox-content
| style = ambox-style
| merge = ambox-merge
| notice = ambox-notice
| #default = ambox-notice
}}">
<tr>
<td class="ambox-image">
{{#ifeq:{{{image}}}|none
| <!-- no image cell; empty cell necessary for text cell to have 100% width -->
| <div style="width:52px;"> {{#switch:{{{image|{{{type|}}}}}}
| serious = [[Image:Stop hand nuvola.svg|40px]]
| content = [[Image:Emblem-important.svg|40px]]
| style = [[Image:Broom icon.svg|40px]]
| merge = [[Image:Merge-split-transwiki default.svg]]
| notice = [[Image:Info non-talk.png|40px]]
| blank = [[Image:No image.svg]]
| #default = {{{image|[[Image:Info non-talk.png|40px]]}}}
}}</div>
}}</td>
<td class="ambox-text">{{{អត្ថបទ}}}</td>
{{#if:{{{imageright|}}}|
<td class="ambox-imageright"><div style="width:52px;"> {{{imageright}}} </div></td>
}}
</tr>
</table><noinclude>
{{template doc}}
<!-- Add categories and inter-wikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>
១២

កំណែប្រែ