ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាវគ្គ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
# មហាសមយសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៦៩)
# សក្កបញ្ហាសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៩៣)
# មហាសតិបដ្ឋានសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ២៤៥២៤៤)
# បារាសិរាជញ្ញសូត្រ (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣០៧)
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក