ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហឝ៌វម៌្មទី៤"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''Harshavarman III''' ({{lang-km|ហស៌វរ្ម័នទី៣}}) was a king of Khmer who rule...)
 
{{Infobox monarch
| name =ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២
| title =[[វ្រះបាទ]]
| image =
| caption =
| reign =គ.ស ១០៤៩-១០៦៦
| coronation =
| full name = ធូលីវ្រះបាទធូលីជេង វ្រះកម្រតេង អញឝ្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវ ឬ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេងកំត្វន អញឝ្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវ
| posthumous name =
| predecessor = [[សូរ្យវម៌្មទី១|សូយ៌្យវម៌្មទី១]]
| successor = [[ហឝ៌វម៌្មទី៤]]
| religion = [[ពុទ្ធសាសនា]]
| spouse =
| issue =
| royal house =
| dynasty =
| father = សូយ៌្យវម៌្មទី១
| mother =
| birth_date =
| birth_place =
| death_date =
| death_place =
| date of burial =
| place of burial =
|}}
'''Harshavarman III''' ({{lang-km|ហស៌វរ្ម័នទី៣}}) was a king of [[Khmer Empire|Khmer]] who ruled from 1066 to about 1080 AD. He succeeded his elder brother [[Udayadityavarman II]] and his capital was the so-called ''Second [[Yasodharapura]]'', which had its center in [[Baphuon]], built by his brother, and [[West Baray]] as its principal [[Architecture of Cambodia#Srah and baray|bàrày]].
 
២៨៦៧០

កំណែប្រែ