ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហឝ៌វម៌្មទី៤"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{Infobox monarch
| name =ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ហឝ៌វម៌្មទី៤
| title =[[វ្រះបាទ]]
| image =
| caption =
| reign =គ.ស ១០៤៩-១០៦៦-១០៨០
| coronation =
| full name = ធូលីវ្រះបាទ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញឝ្រីហឝ៌វម្ម៌ទេវ
| full name = ធូលីវ្រះបាទធូលីជេង វ្រះកម្រតេង អញឝ្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវ ឬ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេងកំត្វន អញឝ្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវ
| posthumous name =
| predecessor = [[សូរ្យវម៌្មទី១|សូយ៌្យវម៌្មទី១ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]]
| successor = [[ហឝ៌វម៌្មទី៤ន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី២]]
| religion = [[ពុទ្ធសាសនា]]
| spouse =
| royal house =
| dynasty =
| father = [[សូរ្យវម៌្មទី១|សូយ៌្យវម៌្មទី១]]
| mother =
| birth_date =
| place of burial =
|}}
 
១៥-វ្រះបាទ សទាសិវបទ vrah pāde Sadāçivapada= ព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី៣ Harsavarman III( 1066-1080 AC) ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ "ធូលី វ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញស្រីហស៌វម្ម៌ទេវ" ។
ព្រះអង្គជារាជបុត្តព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ ។ ព្រាហ្មណ៍បុរោហិត យោគីស្វរបណ្ឌិត (yogiçvarapandita) ឯកសារលោកត្រឹង ងា ថារាជបុរោហិតព្រាហ្មណ៍ ទិវាករបណ្ឌិត (Divakarapandita) ។
១៦-វ្រះបាទ ស្រីនឫបតីន្ទ្រវម៌្ម vrah pāde çrī Nrpatindravarmma ឬ វ្រះបាទកម្រតេងអញស្រីនឫបតីន្ទ្រវម្ម៌= ព្រះបាទ នឫកតីន្ទ្រវរ្ម័ន Narapatindravarman (1080-1113 AC) ។
ព្រះអង្គគ្រងរាជ្យនៅរាជធានី យសោធបុរ ដោយសារជាប់សាច់ញាតិជាមួយ ឬអាចជាព្រះអនុជព្រះបាទ ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី២ និងហស៌វរ្ម័នទី៣ ។
 
'''Harshavarman III''' ({{lang-km|ហស៌វរ្ម័នទី៣}}) was a king of [[Khmer Empire|Khmer]] who ruled from 1066 to about 1080 AD. He succeeded his elder brother [[Udayadityavarman II]] and his capital was the so-called ''Second [[Yasodharapura]]'', which had its center in [[Baphuon]], built by his brother, and [[West Baray]] as its principal [[Architecture of Cambodia#Srah and baray|bàrày]].
 
២៨៦៧០

កំណែប្រែ