ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហឝ៌វម៌្មទី៤"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| posthumous name = សទាឝិវបទ
| predecessor = [[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]]
| successor = [[ជយវម៌្មទី៧]], [[ន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី២]]
| religion =
| spouse =
{{s-start}}
{{s-reg}}
{{succession box|before=[[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]]|title=[[បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា|ចក្រវរ្តិននៃកម្វុជទេឝ]]|years=១០៦៦–១០៨០|after=[[ជយវម៌្មទី៧]], [[ន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី២]]}}
{{s-end}}
 
២៨៦៧០

កំណែប្រែ