ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រីស្តុប កូឡុំ"

Nisetpdajsankha បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ គ្រឹស្តុបផើ កូឡំបូស (Christopher Columbus) ទៅ គ្រីស្តុប កូឡុំ: យកតាមសៀវភៅក្...
(Nisetpdajsankha បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ គ្រឹស្តុបផើ កូឡំបូស (Christopher Columbus) ទៅ គ្រីស្តុប កូឡុំ: យកតាមសៀវភៅក្...)
២៨៦៦១

កំណែប្រែ