ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហឝ៌វម៌្មទី៤"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| issue = [[ឝ្រីជយរាជចូឌាមណី]]
| royal house =
| dynasty = កៅណ្ឌិន្យ
| father = [[សូរ្យវម៌្មទី១|សូយ៌្យវម៌្មទី១]]
| mother =
[[Category:ក្សត្រហិណ្ឌូសាសនា]]
[[Category:ក្សត្រសតវត្សទី១១នៅអាស៊ី]]
[[Category:រាជវង្សកៅណ្ឌិន្យ]]
 
 
២៨៦៧០

កំណែប្រែ