ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ស៊ុយអែត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:Flag of Sweden.svg|200px|thumb|ទង់​ជាតិស៊ុយអែត]]
[[File:Greater coat of arms of Sweden.svg||thumb|150px|បដិរូបជាតិស៊ុយអែត]]
[[ឯកសារ:EU-Sweden.svg|350px|thumb|ផែនទីស៊ុយអែត]]
'''ស៊ុយអែត''' គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង ជើង នៅ[[អឺរ៉ុប]]
[[File:Greater coat of arms of Sweden.svg||thumb|150px|បដិរូបជាតិស៊ុយអែត]]
 
{{ខ្លីមិនពេញលេញ}}
១៤១

កំណែប្រែ