ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហ្វាំងឡង់"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''ហ្វាំងឡង់''' គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្...)
 
[[File:Flag of Finland.svg|thumb|200px|ទង់​ជាតិ]]
'''ហ្វាំងឡង់''' គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង ជើង នៅអឺរ៉ុប.
 
១៤១

កំណែប្រែ