ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "រ៉ូម៉ានី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''រ៉ូម៉ានី''' គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្ន...)
 
[[File:Flag of Romania.svg|thumb|200px|]]
'''រ៉ូម៉ានី''' គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង [[អឺរ៉ុប]]
១៤១

កំណែប្រែ