ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បង់ក្លាដែស្ស"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
{{Coord|23|N|90|E|region:BD_type:country_scale:1000000|display=title}}
{{this|the People's Republic of Bangladesh}}
 
 
{{Infobox Country
| native_name = <big> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ </big><br />''Gônoprojatontri Banglādeśh''
| conventional_long_name = People's Republic of Bangladeshសាធារណរដ្ឋប្រជាជនបង់ក្លាដេស
| common_name = Bangladeshបង់ក្លាដេស
| image_flag = Flag of Bangladesh.svg
| image_coat = Coat_of_arms_of_Bangladesh.svg
| national_motto =
| national_anthem = ''[[Amar Shonar Bangla]]''<small><br />''My Golden Banglaបង់ក្លាដែនមាសរបស់ខ្ញុំ''</small>
| image_map = Bangladesh in its region.svg
| official_languages = [[Bengali languageភាសាបេងកាលី|Bangla ភាសាបង់ក្លា(বাংলা)]]
| demonym = [[Demographics of Bangladeshប្រជាជនបង់ក្លាដេស|Bangladeshiបង់ក្លាដេស]]
| capital = [[Dhakaដាកា]](ធាកា)
| latd=23 |latm=42 |latNS=N |longd=90 |longm=21 |longEW=E
| largest_city = capital
| government_type = [[Parliamentary republicប្រជាធិបតេយ្យ]][[របបរដ្ឋសភា]]<ref name="constitution-V-1-66">[http://www.pmo.gov.bd/constitution/index.htm Constitution of Bangladesh], Part V, Chapter 1, Article 66.</ref>
| leader_title1 = [[President of Bangladeshប្រធានាធិបតីបង់ក្លាដេស|Presidentប្រធានាធិបតី]]
| leader_name1 = [[Zillurអាប់ដុល Rahmanហាមីដ]]
| leader_title2 = [[Prime Minister of Bangladeshនាយករដ្ឋមន្រ្តីបង់ក្លាដេស|Prime Ministerនាយករដ្ឋមន្រ្តី]]
| leader_name2 = [[Sheikhស្ហេក Hasina Wazedហាសិណា]]
| leader_title3 sovereignty_type = [[Speaker (politics)|Speakerឯករាជ]]
| sovereignty_note = from [[ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន]]
| leader_name3 = [[Abdul Hamid (politician)|Ad.Abdul Hamid]]
| established_event1 = Declared ប្រកាស
| sovereignty_type = [[History of Bangladesh|Independence]]
| sovereignty_note established_date1 = from [[Pakistanឯករាជ|មីនា 26, 1971]]
| established_event1 = Declared
| established_date1 = [[Independence Day Of Bangladesh|March 26, 1971]]
| area_km2 = 147,570
| area_sq_mi = 55,599 <!--Don't remove per [[WP:MOSNUM]]-->
៤០

កំណែប្រែ