ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អូគីណាវ៉ា(ខេត្ត)"

បន្ថែម Category:ប្រទេសជប៉ុន បំរើបំរាស់ HotCats
(New page: អាណាខេត្ត អូគីណាវ៉ា(ភាសាជប៉ុន:沖縄県,​ ភាសាអង់គ្លេស:Okinawa Prefecture) ជាអាណាខេត្ត...)
 
(បន្ថែម Category:ប្រទេសជប៉ុន បំរើបំរាស់ HotCats)
អាណាខេត្ត អូគីណាវ៉ា(ភាសាជប៉ុន:沖縄県,​ ភាសាអង់គ្លេស:Okinawa Prefecture) ជាអាណាខេត្តមួយរបស់[[ប្រទេសជប៉ុន]]។
 
[[Category:ប្រទេសជប៉ុន]]
៩៤៦៩

កំណែប្រែ