ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការ​វាយប្រហារ​នៅក្នុងទីក្រុងនីស ឆ្នាំ ២០១៦"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ នៅពេលយប់នៅថ្ងៃទី ១៤ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ម៉ូ​ហ...)
 
 
{{commons|ការ​វាយប្រហារ​នៅក្នុងទីក្រុងនីស ឆ្នាំ ២០១៦}}
 
{{[[Category:ការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦}}]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក