ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24"

→‎Deletions: thanks, but...
(→‎Deletions: ផ្នែកថ្មី)
(→‎Deletions: thanks, but...)
 
Please [[:Category:Delete|delete these recently created junk "articles"]] and review [[Special:NewPages|the newest pages]] to find more stuff that needs deleting. - [[អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|dcljr]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៥:២៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
: Thanks. One thing though: I notice you deleted [[ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់]], which appears to be the "speedy-deletion template" for this wiki (see the [[ទំព័រគំរូ:Delete]] redirect and the instructions at the top of [[:Category:Delete]]). As you can see (by visiting the redlink), the page has been deleted and restored in the past. The problem is, the template itself (when it exists) appears in [[:Category:Delete]] along with everything else that needs deleting, so the template keeps getting deleted. If you restore the template, I can try to edit it prevent this from happening (not sure I can, but I'll try). - [[អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|dcljr]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៩:២៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
២៩

កំណែប្រែ