ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24"

→‎Deletions: I see…
(→‎Deletions: I see…)
 
Please [[:Category:Delete|delete these recently created junk "articles"]] and review [[Special:NewPages|the newest pages]] to find more stuff that needs deleting. - [[អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|dcljr]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៥:២៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
: Thanks. One thing though: I notice you deleted [[ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់]], which appears to be the "speedy-deletion template" for this wiki (see the [[ទំព័រគំរូ:Delete]] redirect and the instructions at the top of [[:Category:Delete]]). As you can see (by visiting the redlink), the page has been deleted and restored in the past. The problem is, the template itself (when it exists) appears in [[:Category:Delete]] along with everything else that needs deleting, so the template keeps getting deleted. If you restore the template, I can try to edit it to prevent this from happening (not sure I can, but I'll try). - [[អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|dcljr]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៩:២៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
 
::ស្ដារឡើងវិញ Restored! Thanks. --<small>[[អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24|Albeiror24]] - [[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24|ខ្មែរ]] - [[:en:User talk:Albeiror24|English]] - [[:it:Discussioni utente:Albeiror24|Italiano]] - [[:es:Usuario Discusión:Albeiror24|Español]]</small> ម៉ោង០៧:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
::: Hmm. Now that I see the template again, I see why I haven't edited it yet to fix the problem. I'll have to look into how to disable the category link when the template is used on a page with the same name as the template. That's not something I can do off the top of my head right now, and I don't have time to devote to this at the moment, unfortunately. Ask me about it in a week (here or on my talk page) if I haven't done anything in the meantime. - [[អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|dcljr]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៩:៣៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
២៩

កំណែប្រែ