ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24"

→‎Deletions: template modified
(→‎Deletions: template modified)
 
::::អរគុណច្រើន@Dcljr Thanks. I will follow. --<small>[[អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24|Albeiror24]] - [[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24|ខ្មែរ]] - [[:en:User talk:Albeiror24|English]] - [[:it:Discussioni utente:Albeiror24|Italiano]] - [[:es:Usuario Discusión:Albeiror24|Español]]</small> ម៉ោង១៤:៣០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
::::: [[Special:Diff/190904|I've changed the template]] to keep it out of [[:Category:លុប]]. I've also included a (somewhat clunky) English warning about not deleting the template, "just in case" (although it shouldn't really be necessary now). I'll leave it to you to improve the template further. - [[អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|dcljr]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Dcljr|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០១:១៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)
២៩

កំណែប្រែ