ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ"