ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "រាំភៃផាន់នី"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
| 26 សីហា 1918 - 15 វិច្ឆិកា 1925
|| หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระชายาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา
|| ម៉មថៅរាំភៃផាន់នី ព្រះជាយានៃសម្ដេចព្រះចៅណងយ៉ាធើ ចៅហ្វាប្រជាធិបកស័ក្តិតេជន៍ចៅហ្វាប្រជាធិផុកស័ក្តិតេជន៍ ក្រុមឃុនសុខោទ័យធម្មរាជា
|-
| 15 វិច្ឆិកា 1925 - 26 វិច្ឆិកា 1925
|| หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระชายาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา
|| ម៉មថៅរាំភៃផាន់នី ព្រះជាយានៃសម្ដេចព្រះចៅណងយ៉ាធើ ចៅហ្វាប្រជាធិបកស័ក្តិតេជន៍ចៅហ្វាប្រជាធិផុកស័ក្តិតេជន៍ ក្រុមហ្លួងសុខោទ័យធម្មរាជា
|-
| 26 វិច្ឆិកា 1925 – 25 កុម្ភះ 1926
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក