ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សោមសវលី"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
* ''Her Royal Highness'' Princess Soamsawali (12 August 1991 – present)
 
====គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ====
====National honours====
* [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.png|80px]] Dameគ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស of the The Most Illustrious [[Order of the Royal House of Chakri]](ម.ច.ក.)
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] Dameគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ Grandថ្នាក់ទី Cross១ បឋមចុលចមក្លៅ (First Classប.ច.) of The Most Illustrious [[Order of Chula Chom Klao]]
* [[File:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] Dameគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស Grandថ្នាក់វិសេស Cordonមហាបរមាភរណ៍​ដំរី​ស (Special Classម.ប.ជ.) of The Most Exalted [[Order of the White Elephant]]
* [[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] Dameគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ Grandថ្នាក់វិសេស Cordonមហាវជិរមង្កុដ (Special Classម.វ.ម.) of The Most Noble [[Order of the Crown of Thailand]]
* [[File:Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.png|80px]] Dameគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ Grandថ្នាក់ទី Cross១ បឋមតិរេកគុណាភរណ៍ (First Classប៉.ភ.) of The Most Admirable [[Order of the Direkgunabhorn]]
* [[File:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|80px]] Theគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati (Special Class) - Boy Scout Citation Medalកាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
* [[File:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] Kingមេដាយរ័ត្នាភរណ៍ Ramaរជ្ជកាលទី IX Royalថ្នាក់ទី Cypher Medal (First Classភ.ប.រ.១)
 
====Foreign decorations====
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក