ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ"

! width="5%" | ลำดับเกียรติ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑</ref> || width="15%"| เครื่องหมายแพรแถบ || width="20%"| ឈ្មោះភាសាថៃ || width="5%"| អក្សរកាត់ (ថៃ) || width="20%"| ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស || width="5%"| អក្សរកាត់ (អង់គ្លេស) || width="30%"| ភាសាខ្មែរ
|-
| <center>1</center> ||<center>[[File:Order of the Rajamitrabhorn Order_of_the_Rajamitrabhorn_(Thailand) ribbon_ribbon.png|8070px]]</center> || [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์]] || ร.ม.ภ. || '''Knight''' of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn || KRM || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍ (រ.ម.ភ.)
|-
| <center>2</center> ||<center>[[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> ||[[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]] || ม.จ.ก. || '''Knight''' of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri || KC || គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស (ម.ច.ក.)
|-
| <center>3</center> ||<center> [[File:Order of the Nine Gems.JPG|80px]]</center> ||[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์]] || น.ร. || '''Knight''' of the Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems || KNG || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍ (ន.រ.)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក