ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សៅវភាផង់សី"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
|}
 
==គ្រឿងឥស្សរិយយស==
==Royal Decorations==
;គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ
;National Orders
* [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.png|70px]] [[Theគ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri]](ម.ច.ក.)
* [[File:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.png|70px]] Theគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍ Ancient and Auspicious of [[Order of the Nine Gems]](ន.រ.)
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|70px]] Dameគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ Grandថ្នាក់ទី Cross១ បឋមចុលចមក្លៅ (First Classប.ច.) of The Most Illustrious [[Order of Chula Chom Klao]]
* [[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|70px]] Dameគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ Grandថ្នាក់វិសេស Cordonមហាវជិរមង្កុដ (Special Classម.វ.ម.) of The Most Noble [[Order of the Crown of Thailand]]
* [[File:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|70px]] Kingមេដាយរ័ត្នាភរណ៍ Ramaរជ្ជកាលទី IV Royalថ្នាក់ទី Cypher Medal (Second Classម.ប.រ.២)
* [[File:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|70px]] Kingមេដាយរ័ត្នាភរណ៍ Ramaរជ្ជកាលទី V Royalថ្នាក់ទី Cypher Medal (First Classច.ប.រ.១)
* [[File:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|70px]] Kingមេដាយរ័ត្នាភរណ៍ Ramaរជ្ជកាលទី VI Royalថ្នាក់ទី Cypher Medal (First Classវ.ប.រ.១)
;Foreign Orders
* [[File:Order of Queen Maria Luisa (Spain) - ribbon bar.png|70px]] Dame of the [[Order of Queen Maria Luisa]] (Kingdom of Spain)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក