ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
==បញ្ជីគ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Ribbon !! ឈ្មោះភាសាថៃ !! ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស !! ឈ្មោះបកប្រែភាសាខ្មែរ
|-
| [[File:Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ || The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាជមិត្រាភរណ៍
|-
| [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ || The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri || គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស
|-
| [[File:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ || The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសនពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍
|-
| [[File:Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า || The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ
|-
| [[File:Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ || The Ratana Varabhorn Order of Merit || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរ័ត្នវរាភរណ៍
|-
| [[File:Order of Rama 1st Class ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี || The Honourable Order of Rama || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមាធិបតី
|-
| [[File:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก || The Most Exalted Order of the White Elephant || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស
|-
| [[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย || The Most Noble Order of the Crown of Thailand || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ
|-
| [[File:Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ || The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍
|-
| [[File:Vallabhabhorn Order ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ || The Vallabhabhorn Order || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវល្លភាភរណ៍
|-
| [[File:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ || The Order of Symbolic Propitiousness Ramkeerati || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ កាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
|-
| [[File:Vajira Mala Order ribbon.png|60px]] || เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา || The Vajira Mala Order || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសវជិរមាលា
|}
 
==លំដាប់កិត្តិយសគ្រឿងឥស្សរិយយសថៃ==
{|class="wikitable" width="100%"
| <center>15</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] || ท.ช. || '''Knight Commander''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || KCE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ២ ទ្វីតិយាភរណ៍​ដំរី​ស (ទ.ជ.)
|-
| <center>16</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] || ท.ม. || '''Knight Commander''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || KCCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីសគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ២ ទ្វីតិយាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ទ.ម.)
|-
| <center>17</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[ทุติยดิเรกคุณาภรณ์]] || ท.ภ. || '''Knight Commander''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || KCD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ២ ទុតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ទ.ភ.)
| <center>23</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]] || ต.ช. || '''Commander''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || CE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៣ ត្រិតាភរណ៍​ដំរី​ស (ត.ជ.)
|- c
| <center>24</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] || ต.ม. || '''Commander''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || CCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីសគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៣ ត្រិតាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ត.ម.)
|-
| <center>25</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[ตติยดิเรกคุณาภรณ์]] || ต.ภ. || '''Commander''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || CD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៣ តតិយតិរេកគុណាភរណ៍ (ត.ភ.)
| <center>28</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก]] || จ.ช. || '''Companion''' of the Most Exalted Order of the White Elephant || OE || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៤ ចតុរថាភរណ៍​ដំរី​ស (ច.ជ.)
|-
| <center>29</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย]] || จ.ม. || '''Companion''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || OCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីសគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុរថាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ច.ម.)
|-
| <center>30</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> || เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[จตุตถดิเรกคุณาภรณ์]] || จ.ภ. || '''Companion''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || OD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៤ ចតុត្តថតិរេកគុណាភរណ៍ (ច.ភ.)
| <center>33</center> ||<center>[[File:Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> ||เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[เบญจมาภรณ์ช้างเผือก]] || บ.ช. || ''Member'' of the Most Exalted Order of the White Elephant || ME || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមាភរណ៍​ដំរី​ស (ប.ជ.)
|-
| <center>34</center> ||<center>[[File:Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.png|80px]]</center> ||เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย]] || บ.ม. || '''Member''' of the Most Noble Order of the Crown of Thailand || MCT || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីសគ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមាភរណ៍​មង្កុដ​ថៃ (ប.ម.)
|-
| <center>35</center> ||<center>[[File:Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.png|80px]] </center> ||เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น[[เบญจมดิเรกคุณาภรณ์]] || บ.ภ. || '''Member''' of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn || MD || គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ៥ បេញ្ចមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប.ភ.)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក